Clitorella

POVRATAK

Copyright info

Noebius.com je u potpunosti privatna stranica. Financirana je iz osobnih sredstava autora i Izdavača. Svi autorski prilozi su ustupljeni Izdavaču besplatno, tekstovi i fotografije su u vlasništvu Autora te je kompletni copyright (c) zadržan.

Podaci koji se prikupljaju (kroz komentare i registraciju) autor koristi isključivo za možebitnu komunikaciju sa osobama (ne institucijama) koje su komentare ostavili, a oblik komunikacije isključivo je osnos između dvije osobe koje komuniciraju.

Bilo koji podaci koji se prikupljaju ukoliko nisu javno dostupni, ne ustupaju se trećim stranama.

Pojedini tekstovi koji su objavljeni ne predstavljaju mišljenje Izdavača, već potpisanih autora tih tekstova.

Sadržaj i njegov odabir isključivo je osobni interes Izdavača, te ni na koji način nije povezan sa institucijama u kojima ovaj radi ili je ranije radio, te ne predstavlja službeno mišljenje niti jedne institucije ili strukovne organizacije.

Stavovi izneseni u ovom autorskom djelu isključivo su informativnog karaktera, te autor odriče bilo koju štetu koja bi mogla nastati u slučaju primjene ideja iznesenih na ovoj stranici. Informativni sadržaji ne mogu biti smjernica u liječenju i ne mogu se pozvati na autoritet Autora u bilo kojem pravnom odnosu, osim ovog ovdje navedenog.

Autor stranica daje vam pravo da čitate, gledate i slušate sadržaj na stranici, a bilo koja primjena stvar je vašeg zdravog razuma, inteligencije i uljuđenog ponašanja u društvu u kojem živite.

Autor ni na koji način ne podržava niti se smatra odgovornim ukoliko zbog vlastite interpretacije primjenite bilo koji sadržaj te na taj način prekršite bilo koji propis. Djelovanje je isključivo vaša odgovornost.

Autor ne daje bilo koju garanciju za istinitost sadržaja, osim da je vlastoručno napisao ili snimio audio i video sadržaj.

Autor ne preuzima nikakvu garanciju za istinitost, zakonitost ili zdravi razum bilo kojeg teksta ili sadržaja do kojeg se može doći putem vanjskih linkova.

Autor ni na koji način ne odgovara za bilo koji sadržaj koji se nalazi u komentarima na tekstove a koji su unjeli drugi korisnici ili drugi sadržaj a koji su nastali korištenjem softvera od strane korisnika.

Softver koji je korišten na stranici prema saznanjima Izdavača je open source ili je u okviru ugovorenog paketa koji je u okviru hosting usluge. Izdavač će učiniti što je u mogućnosti kako bi osigurao kvalitetnu i sigurnu uslugu korisnicima, ali ne može odgovarati za softverske greške na kodu koji nije sam kodirao već je preuzeo u okviru standardnih programskih paketa.

Izdavač i Autor vam daju dopuštenje da koristite sadržaje u dobroj vjeri, sa nadom da će to biti za vas intelektualno poticajno. Odriču svaku odgovornost zbog vašeg nepoznavanja Autorovog jezika, kulturnog, vjerskog i intelektualnog okruženja i tradicionalnih vrijednosti koje autor podržava.

Autori djeluju u skladu sa vlastitim uvjerenjima. Ovo nije dio licenčnog ugovora, već samo napomena kako autor drži da koristi vlastiti zdravi razum. Ukoliko imate neke argumente kojima bi mogli razuvjeriti Autora u ovome, slobodno ostavite komentar.

Svaka dobronamjerna kritika je dobrodošla. Komentari su podložni moderiranju.

Želimo Vam ugodno čitanje ovih stranica!

Davor Moravek. webmaster

Napomena: Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima NN 122/3 i Pravilniku NN 66/6 prema čl. 3 pravilnika ove stranice ne podlježu obavezi evidencije u očevidniku nakladnika elektroničkih publikacija.

Be Sociable, Share!